Solbakken II

Bebyggelsen er opført i 1956 i røde mursten og tegl og består af 220 familieboliger. Byggeriet er opført i 3 etager, og alle boliger er et-plans lejligheder. Afdelingen er tilsluttet kabel TV fra YouSee.

Til bebyggelsen hører et beboerlokale med plads til 30 personer, der ligger i kælderen. Afdelingen har eget vaskeri samt inde- og udendørs tørremuligheder. I bebyggelsen er der legepladser for børn i alle aldre, der ligger i stille og rolige omgivelser. Afdelingen har egen petanquebane og basketbane.

Beliggenhed
Astersvej, Kløvervej og Primulavej.

Tekniske installationer og anlæg
Antenneanlæg – YouSee grundpakke.
Varmeanlæg – fjernvarme.
Renovation – sortering af affald såvel i som udenfor boligerne.

Lejligheden
Der er altan til alle lejemål.
Mulighed for individuel boligforbedring af køkken og bad

Kabel TV
Pr. 1. januar 2017 er følgende gældende:
Der er installeret YouSee KabelTV i bebyggelsen. Den enkelte beboer skal selv tilmelde sig til YouSee. Klik her for at se programudbud på YouSee’s Kabel TV.

Værd at vide
Station – Køge Station med regionaltog og S-tog  – ca.  20 min. gang.
Bus – afstand ca. 5 min. gang.
Indkøbscenter – ca. 20 min. gang.
Børneinstitutioner og skole – ca. 10 min. gang.
Køge bymidte – ca. 20 min. gang.

Husdyrhold
Husdyr er tilladt – se ordensreglement for afdelingen.

Opnotering på venteliste
For opnotering på venteliste kan du oprette dig her, eller du kan kontakte administrationen.

Kontakt

Boligselskabet har egen administration, der er beliggende i afdelingen Hastrupparken.
Selskabets daglige leder er forretningsfører René Nielsen.

Administrationen er beliggende på Langelandsvej 32, 4600 Køge.
Tlf. 5663 7500
E-mail kbs@kbs.dk

Kontorets åbningstider er: 
Mandag kl. 9-13 og 14-16
Tirsdag – fredag kl. 9-13

Formand Martin Hoffmann kan træffes mandage kl. 15-16. Aftale for møde skal aftales hos administrationen på tlf. 5663 7500.

Afdelingen er en del af driftsområde Øst, der består af følgende afdelinger: Solbakken I, Solbakken II, Boskovparken og Ravnsborg Huse.

Ansatte i driftsområde Øst
Ledende ejendomsfunktionær 
Jens-Aage Lindenskov
E-mail: ek-solbakken2@kbs.dk 

Ejendomsmester Per Jensen, Dan Pedersen, Tommy Olsen
Ejendomsfunktionær Per Pedersen,  Per Rasmussen,  Ole Truelsen, Susanne Nielsen

Ledende ejendomsfunktionær har den overordnede ledelse og fordeling af arbejdet i driftsområdet samt gennemfører ind- og udflytninger. 
Ejendomsmester er kontaktperson for beboerne i det daglige samt leder den daglige drift i afdelingen. 
Ejendomsfunktionær deltager i renholdelse og vedligeholdelse af afdelingerne, beboerservice samt forfaldende arbejde.   

Ejendomskontor i Solbakken I
Ejendomsmester Per Jensen
Tjørnevej 14, 4600 Køge
Tlf. 5663 1663
E-mail: ek-solbakken1@kbs.dk

Kontorets åbningstid er:
Mandag og torsdag kl. 11.30 – 12.00

Ejendomskontor i Solbakken II
Ledende ejendomsfunktionær
Jens-Aage Lindenskov
Astersvej 28, 4600 Køge
Tlf. 5665 1492
E-mail: ek-solbakken2@kbs.dk 

Kontorets åbningstid er:
Mandage kl. 11.30 – 12.00
Torsdage kl. 11.30 – 12.00

Ejendomskontor i Boskovparken
Ejendomsmester Tommy Olsen
Dalgasvej 16, 4600 Køge
Tlf. 5666 0506
E-mail: ek-boskovparken@kbs.dk 

Kontorets åbningstid er:
Mandag og torsdag kl. 11.30 – 12.00

Ejendomskontor i Ravnsborg Huse
Ejendomsmester Dan Pedersen
Ravnsborgvej 22, 4600 Køge
Tlf. 2497 9623
E-mail: ek-ravnsborghuse@kbs.dk

Kontorets åbningstid er:
Tirsdag og torsdag kl. 11.30-12.00

Formand Lone Jensen, Kløvervej 11, 2.th, 2888 9174, loj@pvgreve.dk
Næstformand Niels Holm Norre, Kløvervej 23, st.th.
Kasserer Tove Røtting, Kløvervej 3, 1.th., tove.rotting@hotmail.dk
Sekretær Arne Sewohl, Primulavej 6, 1.tv., 2197 2280, mail@arne-sewohl.dk
Bestyrelsesmedlem Karina Pedersen, Primulavej 10, st.tv. 

Afdelingsbestyrelsen kan kontaktes på mail ab-solbakken2@kbs.dk

Bestyrelseskontor Astersvej 28.

Afdelingsbestyrelsens opgaver

Følgende opgaver varetages af afdelingsbestyrelsen: 

 • Forslag til aktiviteter af kulturel og social art
 • Forslag til beboerne anvendelse af fælleslokaler og etablering af andre fritidsaktiviteter (eks. udgivelse af blad og afholdelse af arrangementer
 • Forslag til indretning af afdelingens udearealer, legepladser, grønne områder m.m.
 • Ændringer af ordensreglement
 • Forslag til ændringer i bebyggelsen, moderniseringsarbejder, ekstraordinære renoveringsarbejder, der skal indarbejdes i kommende budgetter

Opstår der alvorlige, akutte problemer i boligen udenfor kontorets åbningstid, kan der ringes på tlf. 4032 4580.

Reglementer

Se ordensreglement for Solbakken II her

Beboerne har råderet over boligerne! Tiden er vokset fra det ensartede bomiljø. Mennesker ønsker at bo individuelt, også dem, der bor alment. Råderetten er en af mulighederne! Råderetsreglerne åbner mulighed for at den enkelte boligorganisation selv aftaler råderetskompetencen på en række områder. Dette er gjort ved at der er udarbejdet et råderetskatalog for den enkelte afdeling. Råderetten er et positivt møde mellem boligorganisation og beboer:
 
 
For at se afdelingens råderetskatalog skal du have acrobat reader installeret. Klik her for gratis at installere adobe acrobat reader.
 
Positivlisten:
På fire områder har beboeren uindskrænket ret uanset boligorganisationens eget råderetskatalog. Dette betegnes som positivlisten. Positivlisten giver ret til at udføre følgende forbedringer:  
 • energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering, forsatsruder, termostatventiler og lign.
 • andre ressourcebesparende foranstaltninger, f.eks. vandbesparende foranstaltninger og lign.
 • etablering, forbedring og renovering af bad, wc og køkken samt flytning, fjernelse og opsætning af skillevægge som nødvendiggøres heraf.
 • tekniske installationer, herunder elinstallationer.
Disse fire områder betegnes altid som en forbedring af det lejedes værdi, og giver derfor ret til godtgørelse ved fraflytning.
 
Den udvidede positivliste:
Arbejder udenfor boligen:
På et afdelingsmøde kan beboerne beslutte, at der kan gennemføres råderetsarbejder udenfor selve boligen. Disse arbejder kan både være forbedringsarbejder og forandringsarbejder.
 
Arbejder indenfor boligen – aftales individuelt:
For at tilgodese den enkelte beboer, er der skabt mulighed for at boligorganisationen kan indgå aftale med denne om andre råderetsarbejder end dem, der fremgår af positivlisten. Arbejderne kan være forbedringsarbejder og forandringsarbejder. Det er de enkelte beboermøder, der fastsætte retningslinier for indgåelse af aftaler om arbejder i den enkelte lejers bolig.

Individuel boligforbedring:

Nogle bebyggelser har også indført individuelle boligforbedringsarbejder. Dette medfører, at forbedringen betales af afdelingen, hvorefter lejen stiger over en aftalt periode, hvorefter forbedringen er betalt og lejen falder igen. Eksempelvis udskiftning og forbedring af køkkener eller badeværelser, eks. køkken udskiftning kr. 40.000,- betales med en huslejestigning på ca. 450,- kr./måned over 10 år.

Vores afdeling vil gerne bidrage til en mere miljøvenlig håndtering af vores affald. Derfor skal vi sortere vores affald i henholdsvis gråt og grønt affald, men også i størst muligt omfang sortere det affald fra, som kan genbruges.

I henhold til vores ordensreglement skal vi:

 1. sortere gråt affald, grønt affald, papir, pap og glas for sig, og lægge det i de dertil opstillede containere. Husk altid at lukke affaldsposerne
 2. medvirke til at holde orden ved affaldscontainerne og aldrig stille affald ved siden af containerne eller smide affald i de forkerte containere
 3. huske, at vi kun må sætte storskrald ud i henhold til nedenstående.  Affaldet skal lægges i klare sække og skal være sorteret.

Storskrald skal sættes for enden af blokkene eller ud for opgangene fra søndag efter kl. 20.00 til mandag morgen inden kl. 8.00.

Se sorteringsvejledning for Solbakken II her.

10 af selskabets afdelinger er gået sammen i en fælles renovation ordning kaldet RENOSOFI i dagligdagen. Med egne ansatte indsamles affald i afdelingerne og køres til en fællesplads, hvorfra det bortkøres til de endelige kommunale modtagerpladser.

Beboerinformation

Fælleslokaler, Primulavej 18, kld:

Solbakken II udlejer selskabslokale med plads til 30 personer. Lokalerne udlånes kun til egne beboere. Bestilling skal ske til afdelingens ejendomsmester.

Priser for leje af selskabslokalet:
Kr. 300,00 pr. dag.
Kr. 500,00 for weekend (fredag, lørdag, søndag).

Beboermøder
Hvert år inden den 15. september afholdes ordinært beboermøde. I en ny afdeling afholdes beboermøde første gang inden 6 måneder efter indflytning har fundet sted. Det påhviler boligorganisationens bestyrelse at indkalde til det første afdelingsmøde. De følgende afdelingsmøder indkaldes af afdelingens bestyrelse. Indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel ved brev til samtlige husstande i afdelingen. Indkaldelsen skal angive tid og sted for afdelingsmødet samt dagsorden.

Afdelingsbestyrelsesmøder
Afdelingsbestyrelsesmøder afholdes i hver afdeling ca. 10 gange årligt. Som regel holdes møderne ikke i juli og i december måned.

Find referater fra beboermøder, afdelingsbestyrelsesmøder samt selskabsbestyrelsesmøder i din beboermappe ved at logge ind på  beboerweb her.

Find budgetter og regnskaber for din afdeling i din beboermappe ved at logge ind på beboerweb her.

Se hvilke beboerinformationer, der omdeles i afdelingen hver måned ved at logge ind på beboerweb her.

Se energimærkning for Solbakken II her

Køge Boligselskab har i 2 af vores afdelinger, Solbakken II og Hastrupparken, udlejning af carporte og garager. 

For at kunne leje en carport eller garage er kravene: 

 • At du bor i den afdeling, hvor carporten/garagen er. Beboere i andre afdelinger kan ikke leje en carport/garage i din afdeling.
 • At du har et indregistreret motorkøretøj eller el-køretøj.
 • At du stå på lejekontrakten, til den bolig du bor i.
 • Har du i forvejen lejet en carport eller garage, skal denne opsiges, såfremt du ønsker en ny.

Opskrivning på venteliste til carport/garage: 
Det er gratis at blive opskrevet og stå på Køge Boligselskabs venteliste til en carport/garage. Opskrivningen foregår ved, at du henvender dig til Køge Boligselskab i administrationen, Langelandsvej 32, 4600 Køge i vores åbningstid. Du kan ikke skrive dig op via vores hjemmeside.

Priser pr. måned:
Solbakken II carport kr. 100
Solbakken II garage kr. 100

Hastrupparken carport kr. 144
Hastrupparken garage kr. 226 

Regler: 

 • Det lejede må kun bruges til parkering af lejerens indregistrede motorkøretøj eller el-køretøj og skal opsiges, såfremt lejeren i mere end 3 måneder er uden køretøj.
 • Biler m.m. må ikke henstilles således, at de generer ind- og udkørslen for andre.
 • Signalhorn må ikke benyttes i carport/garage eller gården. Benzin må ikke opbevares i det lejede.
 • Forsikring af de i carporten/garagen værende effekter, der tilhører lejeren, er udlejeren uvedkommende.
 • Ved lejemålets ophør skal carporten/garagen afleveres i god og rengjort stand, bortset fra forringelse ved ælde og almindelig slid.
 • Fremleje eller fremlån må ikke finde sted, og lejer har ikke afståelsesret til lejemålet.
 • Såfremt lejeren skal benytte elektricitet i carporten/garagen, skal den indføres gennem bimåler, som opsættes og betales på lejerens foranstaltning og for dennes regning. Tilladelse skal indhentes i selskabet inden opsætning.
 • Strømforbrug afregnes årligt med selskabet efter aflæsning af bimåler.

Opsigelse af carport/garage:
Opsigelse af carport/garage foregår ved, at du henvender dig til Køge Boligselskab i administrationen, Langelandsvej 32, 4600 Køge i vores åbningstid. Her udfylder du en opsigelsesblanket. Opsigelsesfristen er løbende måned + en måned. Dvs. opsiger du din carport/garage i januar, hæfter du til og med februar. 

Kontakt

Køge Boligselskab
Langelandsvej 32, 4600 Køge
Tlf.: 5663 7500
E-mail: kbs@kbs.dk

Kontorets Åbningstider

Man kl. 9-13 & 14-16 Tirs – fre kl. 9-13
KBS har egen administration, der er beliggende i Hastrupparken. Husk at spørge efter p-billet.

Opstår der alvorlige, akutte problemer i boligen udenfor kontorets åbningstid, kan der ringes på tlf. 4032 4580